Om YOGA

Shri B.K.S Iyengar
14 december - 20 augusti 2014

Bellur Krishnamachar Sundararaja (B.K.S) Iyengar introducerades till Yoga i 16-års åldern, två år senare fick han i uppdrag att, för att sprida Yoga, börja undervisa i en stad som heter Pune. Där blev han kvar och 1975 grundades Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI), institutet där hans kunskap utvecklats och förts vidare. B.K.S Iyengar var en mycket hängiven och engagerad utövare och är en stor anledning till att Yoga spridits världen över och blivit mer tillgänglig för alla. Han hade också talets gåva och var enormt skicklig på att göra komplicerade och komplexa ämnen mer lättförståeliga och därmed tillgängliga för allmänheten. ”Light on Patanjalis Yoga Sutras”, ”Light on Yoga”, ”Light on Pranayama” är några av de många böcker som B.K.S Iyengar skrivit.

Besök den officiella hemsidan www.bksiyengar.com

Iyengarmetoden

Iyengarmetoden grundar sig på Patanjalis Yoga Sutras, en helig skrift som beskriver vad Yoga är (se nedan), och följer därmed Astanga Yoga. Asta betyder åtta och anga betyder del, alltså de åtta delar/byggstenar Yogan består av. Iyengarmetoden särskiljer sig med att ha hög precision i utförandet av positionerna, genom att studera detaljerna i positionerna lär man sig mer om sig själv och kan därmed utvecklas. B.K.S. Iyengar har utvecklat hjälpmedel, såsom klossar, bänkar och bälten, som används dels för att alla människor oavsett begränsning skall kunna göra positionerna men också för att komma åt en viss del i kroppen och studera djupare.

I denna metod närmar man sig ämnet Yoga genom den fysiska kroppen och genom fysiska övningar, men det är en ytterst andlig praktik. I utförandet av Asana, Yogaposition, kan du träna på alla Yogans åtta delar; koncentration, meditation, diciplin osv. Det är detta B.K.S Iyengar kallade “Meditation in action” meditation i rörelse.

Det finns mycket att säga om Yoga, läs gärna vidare på den officiella hemsidan www.bksiyengar.com

Geeta S Iyengar

07 Dec 1944 - 16 Dec 2018

Dr Geeta S Iyengar, dotter till Yogacharya BKS Iyengar. Syster till fem syskon men en modersfigur för en hel världslig Yogagemenskap. Geeta levde ett liv i enkelhet, hon valde ett liv av Brahmacharya (celibat) och dedikerade hela sitt liv till Yogiska ändamål.

Som ledare av Institutet i Pune (RIMYI) tillsammans med sin far, BKS Iyengar och bror, Prashant, har hon varit med och undervisat och lett generationer av Yogaaspiranter på deras väg och i deras utveckling. Den äldsta av Ramamani och BKS Iyengars barn, Geetaji, föddes nära Tumkur men flyttade under sina skolår till Pune där hennes far hade bosatt sig för att undervisa Yoga. Hon blev inspirerad att börja med Yoga redan som 9 åring och har sedan dess aldrig vänt om.

I och med att hennes far, BKS Iyengar, alltid varit Gurun som Geetaji själv och alla vi andra följt, fick Geeta då och då frågan om det inte är svårt att vara i bakgrunden av en annan person? Geeta svarade då att jag anser mig vara lyckligt lottad att vara i min fars ljus, inte i hans skugga.

Utdrag från en reflektion av ett konvent Geeta deltog i:

In this convention, she gave the principles of how to hone the art of observation and application of yogasanas in the treatment and alleviation of various diseases. She repeatedly stressed how yogasanas have a transformative power, and this comes with the alignment of the outer, inner and innermost bodies (sthula, sukshma and karana shariras) with the bahya, antar-anga and antar-atma sadhanas.

When people talk of alignment, they only point to external points of reference like arms and legs and muscles and joints. But here was someone who showed us how to align a life to the teachings of a Guru, how to align a life to the learnings of an art, how to align a life to the responsibilities of a practitioner (sadhaka), a teacher and a pillar of the yoga community.

Patanjali

Patanjali levde någon gång mellan 500 och 200 f. Kr.

Enligt sägnen var han en andligt utvecklad själ som av egen vilja förkroppsligades för att hjälpa mänskligheten. Han antog mänsklig form, levde ett vanligt liv och fick därmed uppleva både livets goda och onda. Han lärde sig omvandla dessa upplevelser och efterlämnade kunskapen genom verket Yoga Sutras, som är det första nedtecknade dokumentet inom ämnet Yoga. I Yoga Sutras förklarar han hur man övervinner de hinder som föreligger oss människor för vår andliga utveckling. Verket består av 196 aforismer och just ordet Sutra är en benämning på en särskild skrivteknik, nämligen så kortfattat som möjligt.

Verserna i Patanjalis Yoga Sutras är tillsynes korta texter men dess innehåll mycket komplext. Därmed har verket genom tiderna tolkats av olika lärda och då kan en vers på tre ord förklaras av den som tolkar i flera sidor. Den andra aforismen i Patanjalis Yoga Sutras är följande 1.2 Yogah Cittavrtti Nirodhah, vilket enkelt kan förklaras ”Yoga är upphörandet av fluktuationer i medvetandet”. Patanjali gav mänskligheten tre stora gåvor; Yoga vilket var hans sista verk, medicin genom det som kallas Ayurveda och sammanställde grammatiken för det heliga språket Sanskrit.

...mer om Yoga

Yoga är en av de sex Darśana inom indisk filosofi och återfinns i de Vediska skrifterna. Ordet Yoga härrör från två Sanskrita ord, Yujir med betydelsen att binda, att sammanfoga eller att förena samt ordet Yuj som syftar till behärskning. Förening därför att Yoga etablerar länkar mellan de olika delarna vi består av som människor; kropp, nerver, sinne, intelligens, medvetande osv. Men också för att det yttersta syftet med Yoga är att den individuella själen (Atman, det innersta i alla människor) skall sammanfogas med den Universella själen, vilket innebär total befrielse.

Inom Yogafilosofi ser man på människan som att den till del är uppbyggd av fem “lager” (Pancha Kosa)

Annamaya Kosa – ett anatomiskt lager. Det yttersta lagret vi har mot omvärlden.

Pranamaya Kosa – ett fysiologiskt lager, där bland annat organ och andningen innefattas.

Manomaya Kosa – ett mentalt lager som utgörs av vårt sinne och våra sinnesorgan.

Vijnanamaya Kosa – ett intellektuellt lager, där bland annat vårt intellekt sitter, vår förmåga att skilja på saker (diskriminativ förmåga) samt att ta beslut.

Anandamaya Kosa – ett lycksaligt lager. Det innersta lagret där frid, glädje och kärlek som är bortom sinnet, oberoende av någon anledning eller stimulans infinner sig.

Innanför Anandamaya Kosa ligger Atman.

För att nå in till vår kärna, Atman, måste vi tränga igenom alla dessa lager och man kan inte komma vidare till nästa lager om inte alla delar av oss som människor kopplats till föregående lager. T.ex. om jag inte “kan” bestämma över hur min stortå rör sig (såvida det inte finns en faktisk skada på tån) handlar det egentligen inte om att jag inte “kan” röra min tå som jag vill utan snarare att mitt medvetande, intellekt osv. inte har kopplat rätt ännu.

Det är delvis därför man börjar med fysiska övningar inom Yoga, för att steg för steg få mer kontakt med kroppen som helhet. De fysiska övningarna hjälper till att öppna eventuella blockeringar som finns i kroppen, för att kunna röra sig mer fritt så flödena i kroppen kan ske som de skall.

Hela den Yogiska praktiken även om den utifrån sett kan te sig vara en ren gymnastisk praktik innebär en stor ansträngning för utövaren på det själsliga och mentala planet.

Man övas i bland annat tålamod, behärskning, koncentration, självkännedom i och med att man hela tiden går inåt och djupare i sig själv och att man är ensam i denna stund med sig själv.